Startdocument

Het document heeft de titel ‘De eg(o)spiegel’ gekregen met de ondertitel ‘Van eg(o)-spiegel naar egi-etalage’ om de volgende reden.
Enerzijds weerspiegelt het  de weerstand van die tijd tegen de Europese Gemeenschap – de EG – , die we nu de EU noemen, en het verzet tegen het ikke, ikke, ikke in het begin van dit millennium.
Anderzijds bevat het ook een idee voor een nieuwe mentale instelling. Een instelling waarmee iedereen kan streven naar een situatie, waarin wordt getoond dat hier:  naast ‘ik’ ook plaats is voor ‘wij’, inclusief ‘zij’ en ieder mens zorg draagt voor de natuur. Gedrag dat we in de etalage kunnen zetten.

De eg(o)spiegel

Van eg(o)-spiegel naar egi-etalage

1 Inleiding

De aanleiding voor deze publicatie is de stroom van beschouwingen over het Nederlandse ‘nee’ in 2005 na de volksraadpleging over een grondwet voor de EG.
De benoemde oorzaken varieerden van individuele doodsangst in de bestaansstrijd tot falen van de overheidsvoorlichting over een nieuw gemeenschappelijk perspectief.
De raadpleging was een momentopname van een verhitte gemoedstoestand, die als punt van een ijsberg boven water is gekomen.

De rest van de ijsberg wordt in deze publicatie beschreven in hoofdstuk 2 Verkenning,  wat een persoonlijke samenvatting is van publicaties over een aantal ontwikkelingen in de samenleving, die het breder kader aangeven voor de titel van dit stuk.
In de hoofstukken 3 Analyse, 4 Conclusie en 5 Aanpak staat hoe het ijs kan worden gebroken bij het oplossen van een aantal maatschappelijke problemen.

2 Verkenning

Sinds mensenheugenis zoeken individuen/groepen naar hun identiteit en gezagsorganen naar draagvlak voor legitimiteit.
Veel mensen hebben bij die zoektocht de laatste tijd het vertrouwen in zichzelf, in medemensen en gezagsorganen verloren. Dit door ontwikkelingen in de maatschappij (….dat ben jij) zoals ontkerkelijking, individualisering, computerisering, integratieproblemen, paradoxale informatie, keuze-overvloed, financiële problemen en door politieke gebeurtenissen, zoals de uitbreiding van de EG in zuid-oostelijke richting, de globalisering van de handel en terreurbestrijding.

Mensen zijn in steeds meer dader-/slachtofferrollen terechtgekomen, die ook nog eens wisselen door veranderende omstandigheden. Verwachtingen komen niet uit. Daaruit voortvloeiende gevoelens van onmacht en ergernis leiden veelal tot vluchtgedrag, apathie of agressie.
Het menselijk GPS (global positioning system, vroeger kompas) vertoont oriëntatie-problemen, omdat kaders zijn verdwenen, vervaagd of vervangen. De verdwijning en vervaging op het immateriële vlak staan bekend als ‘verloedering’. De vervanging zien wij vooral terug in de materiële verrijking, waarin menig ego zich afspiegelt. Daarvoor wordt vaak het begrip ‘consumentisme’ gehanteerd.

Volgens menig toekomstscenario is naast de strijd om het dagelijkse brood een betere toerusting op het immateriële vlak nodig. Dit omdat naast het verschil tussen arm en rijk een nog grotere kloof dreigt te ontstaan tussen systeemintelligentie en authentiek denken en voelen.
Zo’n toerusting kan plaats hebben door onze meest gangbare denksystemen in de economie, ethiek en ecologie te combineren met oostelijke en oosterse opvattingen. Opvattingen over onder andere solidariteit en wijsheid/mystiek, met een gemeenschappelijke noemer: elke mens is ondergeschikt aan een groter geheel. Daarvoor zullen we bestaande vriend/vijandbeelden los moeten laten.

3 Analyse

Voor het oplossen van problemen kennen wij hier het zogenaamde poldermodel, waarmee consensus wordt nagestreefd langs de weg van de dialectiek (these – anti these – synthese).
Onder andere door de EG-uitbreiding zal op macroniveau worden gezocht naar een weg tussen het kapitalistische systeem en het communistische systeem.
Op het micro niveau zullen daardoor mensen zoeken naar een weg die komt te liggen tussen het egoïsme en het altruïsme, waardoor een nieuw gevoel van eigenwaarde kan ontstaan. Situaties met kansen en bedreigingen zullen we daarna beter durven aan te gaan.

Naast de Europese integratie speelt ook de integratie/tolerantie binnen Nederland zelf. Het betreft 2 discussies over waarden en normen. Het ene gesprek voeren wij met moslims over de Verlichting die westerlingen kennen en het andere gesprek voeren westerlingen onderling over herstel van de eigen waarden en normen.
Langs 2 hoofdwegen is (dus ook) Nederland nu op zoek naar zijn identiteit, te weten: via het externe (Europese) en via het interne (Nederlandse) integratievraagstuk.

4 Conclusie

Als beide wegen dezelfde naam krijgen maakt dit het hervinden van een identiteit op het individuele en het gemeenschappelijke niveau naar mijn mening eenvoudiger.
Het is dan als het ware één nieuwe weg voor:
> individuen en groepen die, bij zichzelf of een ander, iets zoeken of bieden met betrekking tot een eigen en/of gemeenschappelijke identiteit; en
> de overheid die draagvlak zoekt voor (bij)sturing van ontwikkelingen in de maatschappij.
Dit met het doel om te komen tot een EGI-gevoel dat wij kunnen etaleren. Het is de trots op een hervonden Eigen en Gemeenschappelijke Identiteit. Het vertrek- en het eindpunt van de zoektocht naar dit gevoel kunnen voor eenieder op een andere plek liggen.

Naast de persoonlijke beleving voor vertrek- en eindpunt, geldt voor elke deelnemer het uitgangspunt van de hieronder genoemde stroming. Dit houdt in dat de grondhouding aanwezig moet zijn om te willen leven in een democratische rechtsstaat met een parlementair stelsel.

5 Aanpak

Een EGI-gevoel wordt ontwikkeld binnen een nieuwe stroming die EGISME heet. Dit nieuwe, waardevrije woord staat voor: Eigen en Gemeenschappelijke Identiteit in Sociaal en Materieel Evenwicht.
Personen en bestaande stromingen kunnen die gebruiken als neutraal platform voor de vorming en uitwisseling van gedachten en gevoelens.

De in hoofdstuk 4 vermelde individuen zijn EGISTEN, die zich afzonderlijk of gezamenlijk inspannen op zoek naar een egi-gevoel. Elke plek waar zo’n inspanning wordt verricht heet EGICENTRUM.
De in hoofdstuk 4 vermelde overheid bevordert deze aanpak onder andere door internetgebruikers in de gelegenheid te stellen via de digitale snelweg de genoemde domeinnamen gratis te bezoeken.

Venlo, 24 februari 2007
T. Gommans